Asmens duomenų apsauga

Radviliškio turizmo informacijos centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Šis tinklalapis nerenka ir nesaugo Jūsų asmeninių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai patys pasirenkate juos mums atskleisti. Jei, lankydamiesi mūsų tinklalapyje, savo noru visgi pateikiate savo asmeninius duomenis, jie bus panaudoti tik konkrečiai nustatytam tikslui. Kiekvienas lankytojas turi galimybę kreiptis dėl neteisingų duomenų ir Radviliškio turizmo informacijos centras įsipareigoja juos ištaisyti.

Kiekvienas klientas, kreipęsis nurodytais kontaktais turi galimybę gauti išsamią informaciją apie tai, kokius jo asmeninius duomenis tvarko Radviliškio turizmo informacijos centras ir turi teisę kreiptis dėl jo duomenų ištrynimo iš Radviliškio turizmo informacijos centro interneto svetainės sistemos.

Jei kyla abejonių, kad Radviliškio turizmo informacijos centras Jūsų duomenis tvarko pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis į Radviliškio turizmo informacijos centrą tel.: +370 422 65493 , el. paštu [email protected]. Jeigu asmuo nesutinka su Radviliškio turizmo informacijos centro atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, el. paštas [email protected].

Radviliškio turizmo informacijos centro darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas

 

Informacija atnaujinta: 2022-10-31